Hvem er vi

Organisasjon, økonomi, virksomhet, Vedtekter og Strategiplan inkludert Etiske retninglinjer for MMCCN 2023- 2027
Historikk

I 1990 ble arbeidet i Norge organisert som en stiftelse. Denne skal primært ta seg av langsiktig planlegging, forvaltning av eiendommer og kapital, samt sikre driften av sentrene våre på Filippinene.

Styret består per juni 2023 av Bjørg Dåsvand Nuland, Porsgrunn(daglig leder), Rune Jørgensen, Stord( styreleder) Jostein Gjærum, Stathelle, Ove Aa.Tvedt, Valen, Birthe Sofie Bunkholt Sørensen, Siljan, Gunhild Dobbe, Kviteseid, Hildegunn Espeland, Ålgård, Noralf Espeland, Ålgård og Solveig B. Gudmundsen, Porsgrunn.

Stiftelsen MAMA CHILDREN`s CENTER OF NORWAY (MMCCN) er godkjent av Lotteri-/Stiftelsestilsynet og registert i Brønnøysundregistrene med org.nr. 977 184 592.

Utlendinger kan ikke besitte eiendommer på Filippinene.  Filippinsk styre for stiftelsene «MaMas Hopes Haven» og MaMa Rachels Hospital Of Mercy( MMRHM) ledes per juni 2023 av jurist Zennie Hernandez. Hun har vært med fra oppstarten. Norsk representant i de filippinske styrene er dr. Gunhild Dobbe.

Daglig leder i MaMas Hopes Haven er Janette Mateo.
MaMa Rachel\s hospital of Mercy(MMRHM) ledes av medisinsk faglig ansvarlig /sykehusdirektør dr. Marlisa Calma og adm.sjef er Daisylyn Driz.
MaMa Children Center of Norway(MMCCN) er offentlig godkjent med lisens, utstedt av det Filippinske Sosialdepartementet, for hele sin virksomhet.

Til nedlasting: Strategiplan MMCCN 2023-2027

MÅL OG MÅLGRUPPE

Målet for stiftelsens arbeid er “hjelp til selvhjelp”. Dette innebærer å gi den fattige del av befolkningen mulighet til utdanning, slik at de kan bli økonomisk uavhengige. Dette er deres eneste mulighet til å komme ut av fattigdommen, som rammer svært mange familier gjennom generasjoner.

Fra starten av var den primære målgruppen barn og enslige mødre. Barn og enslige mødre er den desidert mest utsatte gruppen i et samfunn kjennetegnet av enorme klasseforskjeller, høy arbeidsledighet, sterk inflasjon, barnearbeid, barneprostitusjon, salg av barn, høy kriminalitets-og voldsrate, offentlig fattigdom og -korrupsjon.
Etter hvert ble målgruppen utvidet til også å omfatte eldre, forlatte mennesker, slik at de skulle sikres en verdig alderdom.

I 2011 stod første etasje av MaMA Rachels Hospital Of Mercy (MMRHM) ferdig, og annen etasje med sengepost var i drift fra 2013. Her får pasienter som ikke har helseforsikring mulighet til gratis behandling.

ØKONOMI

MMCCN’s økonomi er basert på faste og enkeltstående gaver fra privatpersoner, foreninger/lag og bedrifter.
Innsamlede midler i 2022 var nær kr. 3.6 mill. Administrasjonskostnadene går i  hovedsaklig til regnskapsfører, revisor, trykking og utsending av nyhetsbrev, samt dekking av utgifter til husleie mm for Manilabutikken i Landesund som drives på dugnad.  Adm. kostnader titalt utgjør ca. 5 % av innsamlede midler.

Hverken daglig leder eller styremedlemmer i Norge mottar lønn/honorar fra MMCCN. Det ytes heller ingen honorar til  styremedlemmene i den filippinske stiftelsen.

HISTORIKK:

Det startet med to tomme hender og et brennende hjerte. Etter å ha mistet sin mann og vært igjennom flere år med depresjon, dro Langesundskvinnen Rachel Trovi i 1988 til Filippinene med et kall fra Gud til å hjelpe de fattige der. Hun var da 60 år. Fortvilelsen og elendigheten hun møtte blant mennesker som levde på søppelplassene i Manila fikk henne til å vie resten av sitt liv til å hjelpe de fattigste av de fattige.

Omkring 1990 startet hun å bygge et hjem for foreldreløse barn i utkanten av Manila. Barnehjemmet i Cavite har i dag rundt 30 barn på tre avdelinger: Jenter 6-18 år, Gutter 6-18 år og Småbarn 0-6 år. I tillegg er det opprettet en avdeling for eldre uten familie med plass til 20 personer. Etter hvert har arbeidet blitt utvidet med omfattende sosial innsats i fattige områder i omegnen: mat, klær, helsehjelp, førskoler og utdanningsstøtte.

I 2011 stod 1. etg med poliklinikk ferdig i «Barmhjertighetens hospital». Her får også personer uten betalingsevne gratis helsehjelp. Sykehuset har et velfungerende laboratorium. Sykehusets sengeavdeling ble ferdig og satt i drift i 2013. MAMA RACHELS HOSPITAL OF MERCY videreutvikles etterhvert som den økonomiske situasjonen tillater det. Sykehuset har i tillegg til sengepost, fått fødeavd. og røntgenavd.

I 2015 fikk MMCCN en fantastisk gave fra Barnas Fredspris i Porsgrunn. Pengene skulle gå til bygging av  førskole på sykehustomta. Førskolen gir opplæring til to barnegrupper hver dag. En gruppe på formiddagen, og en på ettermiddagen.

I 2016 ble det bygget et hybelhuset med 2 leiligheter på sykehustomta. Det er plass til 12 ungdommer. Her får ungdommer over 18 år trening til selvstendighet, og følges opp av sosialarbeider fra Håpets Havn. Dette ungdomshuset fikk MMCCN i gave av stiftelsen Build Aid, ved Ole Stenbakk, som også har hjulpet MaMas Hope senere med å bygge nytt felleskjøkken for de som bor på Håpets Havn, og i 2023 hjelp til renovering av gutteavd.
Rachel Trovi  fulgte interessert med i utviklingen av hjelpearbeidet, selv etter at helsen sviktet og hun ikke lenger var aktiv med i styret. Rachel Trovi f. 22.02.1927, døde 24.02.2021 94 år gammel

Stiftelsens arbeid fortsetter i samme ånd som stiftelsens grunnlegger hadde. Det arbeides for å hjelpe de fattigste av de fattige. Matsikkerhet har vært høyt prioritert etter Korona pandemien og krigen i Europa. Med risdyrking og åpning av fiskeoppdrett som ble åpnet i februar 2023, regner en med at tiltaket både vil redusere matutgifter, og på sikt, gi inntekt til driften.