Hva gjør vi

Årsmelding MMCCN 2023

Årsmelding MMCCN 2022

Årsmelding MaMa 2021

Årsmelding 2020

Brosjyre MAMA 2023

Brosjyre-MAMA1.halvår-2020-revidert-juli

Brosjyre MaMa brosjyre per 1.halvår 2019.halvår 2019 red.

I 2020 er virksomheten sterkt berørt av Covid 19 pandemien. En rekke aktiviteter som helse og sosialhjelp i slumområder og fengsler ble nedstengt av myndighetene. Innkjøpt skolemateriell lå på vent, men da skolene ble gjenåpnet i 2021 fikk vel 10.000 barn startpakke, med skolesekk, bøker og penal.
Personalet ved MaMa Rachels Hospital of Mercy og Håpets Havn justerte vaktlister for personalet med 14 dagers turnus, med overnattingsmulighet på området. Dette var tiltak for å hindre smitte, og for å ivareta karantene tiltakene mot Covid 19 pandemien. Aktivitetsnivået ble sterkt redusert i perioden 2020-2021, men vi håper at normaldriften kan gjenopptas.

Stiftelsen har per 1.halvår 2019 følgende virksomheter:

  1. Barnehjem/eldrehjem med ca. 60 plasser
  2. Sosialt arbeid i fattigkvarterer i omegnen. Dette omfatter ukentlige måltider til underernærte barn, 3 førskoler, helsehjelp og medisiner, klær, prevensjonsundervisning for kvinner, støtte til grunnskole og høyere utdanning for rundt 250 barn og unge.
  3. Skolemateriell til ca. 12.000 elever i andre deler av Filippinene, som ikke ellers ville hatt råd til å gå på skole. Utdelingen skjer i samarbeid med en rekke kristne menigheter.
  4. Vel 1100 fanger i 3 fengsler får ukentlige besøk med kristen forkynnelse. De får også toalettartikler og besøkene har bidratt til forbedringer i soningsforholdene. Et par ganger i året får de helsesjekk og tannbehandling (trekking). Fengselsledelsen er svært positive til dette arbeidet.
  5. Katastrofehjelp. Med ujevne mellomrom rammes Fillippinene av tyfoner og andre naturkatastrofer. Stiftelsen rykker da ut med et katastrofeteam bestående av lege, sykepleiere, sosialarbeidere med fler. De samarbeider med andre hjelpeorganisasjoner, og deler ut mat, vann, medisiner og andre nødvendige artikler. Teamet var ute to ganger i forbindelse med tyfonen «Yolandas»herjinger i november 2013. De bistod med hjelp til flere evakueringssentre etter utbruddet til Taal Vulcano januar 2020.
  6. Poliklinisk virksomhet i sykehuset. Drift av sengeavdeling med 12 senger fra september 2014.
  7. Kristen forkynnelse. Stiftelsen har en fast ansatt pastor som driver kristent arbeid i fengslene og har gudstjenester, bibelgrupper, ungdomsleirer, sommerbibelskole og ekteskapskurs for mennesker som stiftelsen får kontakt med.

Stiftelsen MAMA CHILDREN CENTER OF NORWAY har rundt 50 heltidsansatte ved virksomhetene i Filippinene. I tillegg har en faste vikarer og deltidsansatte, totalt ca. 60 personer. Ledelsen og styret i Norge er ulønnet. Stiftelsen mottar ingen offentlig støtte. Driften finansieres av gaveinntekter fra støttespillere i Norge.

HISTORIKK:

Det startet med to tomme hender og et brennende hjerte

Etter å ha mistet sin mann og vært igjennom flere år med depresjon, dro Langesundskvinnen Rachel Trovi i 1988 til Filippinene med et kall fra Gud til å hjelpe de fattige der. Hun var da 60 år. Fortvilelsen og elendigheten hun møtte blant mennesker som levde på søppelplassene i Manila fikk henne til å vie resten av sitt liv til å hjelpe de fattigste av de fattige.

Omkring 1990 startet hun å bygge et hjem for foreldreløse barn i utkanten av Manila. Barnehjemmet i Cavite har i dag rundt 30 barn på tre avdelinger: Jenter 6-18 år, Gutter 6-18 år og Småbarn 0-6 år. I tillegg er det opprettet en avdeling for eldre uten familie med plass til 20 personer. Etter hvert har arbeidet blitt utvidet med omfattende sosial innsats i fattige områder i omegnen: mat, klær, helsehjelp, førskoler og utdanningsstøtte.

I 2011 stod 1. etg med poliklinikk ferdig i «Barmhjertighetens hospital». Her får også personer uten betalingsevne gratis helsehjelp. Sykehuset har et velfungerende laboratorium. Sykehusets sengeavdeling ble ferdig og satt i drift i 2013. MAMA RACHELS HOSPITAL OF MERCY videreutvikles etterhvert som den økonomiske situasjonen tillater det. Sykehuset har i tillegg til sengepost, fått fødeavd. og røntgenavd.
Rachel Trovi  fulgte interessert med i utviklingen av hjelpearbeidet, selv etter at helsen sviktet og hun ikke lenger var aktiv med i styret.
Rachel Trovi f. 22.02.1927, døde 24.02.2021 94 år gammel.