Hva gjør vi

MaMa brosjyre per 1.halvår 2019

Stiftelsen har per 1.halvår 2019 følgende virksomheter:

  1. Barnehjem/eldrehjem med ca. 60 plasser
  2. Sosialt arbeid i fattigkvarterer i omegnen. Dette omfatter ukentlige måltider til underernærte barn, 3 førskoler, helsehjelp og medisiner, klær, prevensjonsundervisning for kvinner, støtte til grunnskole og høyere utdanning for rundt 250 barn og unge.
  3. Skolemateriell til ca. 12.000 elever i andre deler av Filippinene, som ikke ellers ville hatt råd til å gå på skole. Utdelingen skjer i samarbeid med en rekke kristne menigheter.
  4. Vel 1100 fanger i 3 fengsler får ukentlige besøk med kristen forkynnelse. De får også toalettartikler og besøkene har bidratt til forbedringer i soningsforholdene. Et par ganger i året får de helsesjekk og tannbehandling (trekking). Fengselsledelsen er svært positive til dette arbeidet.
  5. Katastrofehjelp. Med ujevne mellomrom rammes Fillippinene av tyfoner og andre naturkatastrofer. Stiftelsen rykker da ut med et katastrofeteam med lege, sykepleiere, sosialarbeidere og mat, vann og medisiner. Teamet har bl.a. vært ute to ganger i forbindelse med den siste tyfonen «Yolanda» (november 2013)
  6. Poliklinisk virksomhet i sykehuset. Drift av sengeavdeling med 12 senger fra september 2014.
  7. Kristen forkynnelse. Stiftelsen har en fast ansatt pastor som driver kristent arbeid i fengslene og har gudstjenester, bibelgrupper, ungdomsleirer, sommerbibelskole og ekteskapskurs for mennesker som stiftelsen får kontakt med.

Stiftelsen MAMA CHILDREN CENTER OF NORWAY har rundt 50 heltidsansatte ved virksomhetene i Filippinene. I tillegg har en faste vikarer og deltidsansatte, totalt ca. 80 personer. Ledelsen og styret i Norge er ulønnet. Stiftelsen mottar ingen offentlig støtte. Driften finansieres av gaveinntekter fra støttespillere i Norge.

HISTORIKK:

Det startet med to tomme hender og et brennende hjerte

Etter å ha mistet sin mann og vært igjennom flere år med depresjon, dro Langesundskvinnen Rachel Trovi i 1988 til Filippinene med et kall fra Gud til å hjelpe de fattige der. Hun var da 60 år. Fortvilelsen og elendigheten hun møtte blant mennesker som levde på søppelplassene i Manila fikk henne til å vie resten av sitt liv til å hjelpe de fattigste av de fattige.
Omkring 1990 startet hun å bygge et hjem for foreldreløse barn i utkanten av Manila. Barnehjemmet har i dag rundt 30 barn på tre avdelinger: Jenter 6-18 år, Gutter 6-18 år og Småbarn 0-6 år. I tillegg er det opprettet en avdeling for eldre uten familie med 20 plasser. Etter hvert har arbeidet blitt utvidet med omfattende sosial innsats i fattige områder i omegnen: mat, klær, helsehjelp, førskoler, utdanningsstøtte. Det siste tiltaket er «Barmhjertighetens hospital» som skal gi gratis helsehjelp til fattige. Sykehusets sengeavdeling ble ferdig bygget i 2013, og utfordringen er nå å få avdelingen i drift og sikre økonomien.
Rachel Trovi ble 92 år i 2018, og er ikke lenger aktiv i styret grunnet sviktende helse. Hun følger fortsatt interessert med i utviklingen av hjelpearbeidet.